EURO ELECTION MESSAGE FROM LABOUR FRIENDS OF POLAND:

June 2, 2009

 

5 REASONS FOR UK POLES TO

VOTE LABOUR

ON THURSDAY 4TH JUNE

 This Labour Government:

1. Championed Poland’s entry into the EU and NATO

2. Opened the labour market in the UK to hardworking and enterprising polish workers from the day of Polish accession to the EU – against conservative opposition.

3. Guaranteed migrant workers the minimum wage, and ensured that it has been uprated each year. Conservatives opposed the introduction of the minimum wage in the Uk, and even now some leading conservatives are actively campaigning for it to be scrapped.

4. Protected migrant workers from exploitation by illegal gangmesters. Labour legislation has meant an end to ‘middlemen’ recruiting workers (often migrants) to work in unsafe conditions and with exploitation pay.

5. Worked with Trade Unions and  Local Labour councils to help integrate Polish workers and their families into life in Britain.

Labour will continue to work to ensure that the contribution Polish workers make to the British economy is based on fair wages, opportunity and secure living conditions for all.

Meanwhile…..

The Conservatives are proposing a new grouping of European MEPs if their candidates are elected. They will be leaving the mainstream centre-right European Peoples Party grouping and setting up a new group along with MEPs from the PiS in Poland and other far right Parties in Europe. On 15th May PiS leader Jaroslaw Kaczynski announced the formation of a new group including PiS Britiah conservatives, and the Czech far-right party ODS. Vote Conservative in the euro-elections – get the Kaczynskis for free!

**************************************************************************

Pięć powodów dlaczego Polacy w Wielkiej Brytanii powinni 4-go czerwca głosować na Partię Pracy

 Rząd Partii Pracy:

1. Poparł wejście Polski do Unii Europejskiej i NATO

2. Otworzył rynek pracy dla ciężko pracujących i przedsiębiorczych Polaków, poczynając od dnia wejścia Polski do Unii Europejskiej — czemu przeciwna była Partia Konserwatywna.

3. Zagwarantował imigrantom minimalną stawkę płacy i zapewnił jej coroczną aktualizaję. Tymczasem konserwatyści nie chcieli wprowadzenia minimalniej stawki płacy i nawet teraz niektórzy z nich prowadzą aktywną akcję na rzecz jej odrzucenia.

4. Ochronił imigrantów przed wyzyskiem przez nielegalne organizacje. Ustawodawstwo Partii Pracy zwalczyło nielegalną rekrutację pracowników, często obcokrajowców, przez pośredników do pracy w niebezpiecznych warunkach i za małe wynagrodzenie.

5. Współpracował ze związkami zawodowymi i samorządami aby pomóc w integracji polskich pracowników i ich rodzin z życiem w Wielkiej Brytanii.

Partia Pracy będzię kontynuować swoją działalność, aby zapewnić, że wkład polskich pracowników do brytyjskiej gospodarki jest oparty na sprawiedliwym wynagrodzeniu, równości szans i zabezpieczeniu warunków mieszkaniowych dla wszystkich.

 W międzyczasie…

Partia Konserwatywna (jeżeli jej kandydaci w wyborach do Parlamentu Europeajskiego zostaną wybrani) proponuje sformułowanie nowej grupy skupiającej parlamentarzystów europejskich.

Konserwatyści chcą zerwać stosunki z centro-prawicowym ugrupowaniem europejskich partii ludowych i razem z polską partią Prawo i Sprawiedliwość (PiS) oraz innymi skrajnie prawicowymi partiami europejskimi stworzyć nowej ugrupowanie. 15 maja lider PiS, Jarosław Kaczyński, ogłosił formację nowej grupy składającej się z PiS, brytyjskich konserwatystów i czeskich skrajnie prawicowej partii ODS. Głos na konserwatystów w wyborach do Parlamentu Europejskiego to głos na braci Kaczyńskich.

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: